بازی فکری سیلور باندل سکه | Silver Coin + Silver Dagger

وضعیت موجودی نا موجود
36 رای
برند گیم باز
انتخاب ها
قیمت: 2,950,000 ریال

نام محصول: سیلور باندل سکه و خنجر

یک بازی کارتی تقابلی وسرعتی با محتوای گرگينه ای!

دهکده شما توسط گرگينه هاي وحشي تسخير شده که تعدادشان توسط شماره هر کارت، که تشکيل دهنده دهکده تان هستند، مشخص شده. براي اين که از شر اين موجودات شرور، زودتر از دهکده هاي همسايه خلاص شويد، از قابليت هاي ويژه ي اهالي دهکده و سلاح های مخفي قدرتمندتان يعنی «سکه و خنجر» استفاده کنيد. اعلام سرشماری کنيد، وقتي که فکر ميکنيد کمترين گرگينه ها را در دهکده تان داريد، اما مراقب باشيد چون که باقی بازيکنان يک دوُر ديگر در بازي براي نجات دهکده شان در اختيار دارند.  بازي«سيلور» يک بازي مستقل و در عين حال ترکيبي است. اين جعبه حاوي دو نسخه از اين بازي، با عنوانهاي «سکه» و «خنجر» ميباشد که هر کدام جداگانه و به تنهايی امکان بازي کردن با قوانين کلي بازي را دارند. همچنين امکان ادغام با نسخه های قبلي اين بازي «طلسم و گلوله» نيز وجود دارد. نسخه های ديگري از اين بازي در آينده عرضه خواهد شد که همچنان شما ميتوانيد به تنهايي و يا با ترکيب آن با نسخه های قبلی، آنها را بازی کنيد. این بازی برای گروه سنی 8 سال به بالا، تعداد 2 تا 4 بازیکن و مدت زمان 30 الی 60 دقیقه مناسب است.

نکته: این بازی حاوی دو نسخه بازی سیلور سکه و سیلور خنجر است.

محصولی از گروه تولیدی گیم باز

بازی فکری سیلور باندل سکه | Silver Coin + Silver Dagger

نام محصول: سیلور باندل سکه و خنجر

یک بازی کارتی تقابلی وسرعتی با محتوای گرگينه ای!

دهکده شما توسط گرگينه هاي وحشي تسخير شده که تعدادشان توسط شماره هر کارت، که تشکيل دهنده دهکده تان هستند، مشخص شده. براي اين که از شر اين موجودات شرور، زودتر از دهکده هاي همسايه خلاص شويد، از قابليت هاي ويژه ی اهالی دهکده و سلاح های مخفی قدرتمندتان يعني «سکه و خنجر» استفاده کنيد.

اعلام سرشماری کنيد، وقتی که فکر ميکنيد کمترين گرگينه ها را در دهکده تان داريد، اما مراقب باشيد چون که باقي بازيکنان يک دوُر ديگر در بازي براي نجات دهکده شان در اختيار دارند.  بازي«سيلور» يک بازي مستقل و در عين حال ترکيبي است. اين جعبه حاوی دو نسخه از اين بازي، با عنوانهای «سکه» و «خنجر» ميباشد که هر کدام جداگانه و به تنهايی امکان بازی کردن با قوانين کلي بازی را دارند. همچنين امکان ادغام با نسخه های قبلی اين بازی «طلسم و گلوله» نيز وجود دارد. نسخه های ديگری از اين بازي در آينده عرضه خواهد شد که همچنان شما ميتوانيد به تنهايی و يا با ترکيب آن با نسخه های قبلی، آنها را بازی کنيد.

 

ترکيب نسخه های بازی

شما مي توانيد با ترکيب و جا به جا کردن کارتهای نسخه های مختلف از بازی سيلور، مدلهای متفاوت و جديدتری از اين بازي را تجربه کنيد. براي انجام اين کار کافي است، تمامي کارتهای هم شماره در يک نسخه از بازي را با کارتهاي هم شماره در نسخه ديگر جا به جا کنيد. فقط توجه کنيد که بايد دو کارت از 0 و 13 و چهار کارت از 12 - 1 در بازي داشته باشيد. يک روش جالب در مدل بازي ترکيبي مي تواند اين باشد که به بازنده بازي قبلي اجازه دهيد تا به انتخاب خودش، کارتها را از بين نسخه های ديگر، برای بازی بعدی انتخاب کند.

بازي«سيلور» يک بازي مستقل و در عين حال ترکيبي است. نسخه های ديگری از اين بازی در آينده عرضه خواهند شد که همچنان شما مي توانيد به تنهايي و يا با ترکيب کردن آن با نسخههاي قبلي، آن ها را بازی کنيد.

 

دهکده های محلّي، مورد هجوم «گرگينه ها» قرار گرفته اند...

به عنوان «کدخدا»ي يکي از اين دهکده ها، با استفاده از قابليتهاي ويژهي اهالي دهکده و نيروي «علامتِ نقره ای»، گرگينه ها را از دهکده ي خود بيرون بيندازيد! کدخدايي که در پايان بازی، جمعيت گرگينه های دهکدهاَش از همه کمتر باشد، برنده ی بازی خواهد بود...

آماده سازی: 

1- ابتدا همه ی 52 کارت را بُر بزنيد؛ سپس 20 تا از آنها را جُدا کرده و پيشِروی هر بازيکن، يک رديفِ 5 کارتي بچينيد (کارتها بايد بهپُشت چيده شوند). اين رديف ها، «دهکدهها»ی بازيکنان هستند. اگر تعداد بازيکنان، کمتر از 4 نفر بود، کارتهای اضافي را از بازي خارج و در جعبه بازی قرار دهيد. (در بازی 2 نفره، 10 کارت و در بازي 3 نفره، 5 کارت از بازي خارج ميشود). 32 کارت باقيمانده را در وسط ميز بازي قرار دهيد، تا «ستون کارتها» شکل بگيرد.

2- نشانگرهای «ستون کارتهاي اختصاصي» را در انتهاي رديف کارتهاي دهکده ی هر بازيکن قرار دهيد.(نسخه ی خنجر) يکي از کارتهای «ستون کارتها» را براي تشکيل «ستون کارتهاي سوخته»، «رو» کنيد.

3- يکي از علامت هاي نقره اي (سکه يا خنجر) را براي بازي انتخاب کنيد و يک کارت راهنماي متناسب با آن را به هر بازيکن بدهيد.

4- آغازکننده ی بازی را به صورت توافقی تعيين کنيد و «علامتِ نقره ای» را در مقابلش قرار دهيد. (علامت خنجر در جهتي که به سمت بازيکن سمت چپي اشاره کند و علامت سکه به سمت پشت قرار گيرد.) در اينجا بازيکن سمت راست آغازکننده بازی است.

5- هر بازيکن، مخفيانه نگاهي به 2 تا از کارتهاي دهکده اَش مياندازد.

 

هدف بازی: 

بازيکني که در پايان دوُر چهارم، کمترين «گرگينهها» را در «دهکده»ي خود داشته باشد (يعني مجموع اعدادِ کارتهايش از همه کمتر باشد)، برنده ی بازی خواهد بود.

کارتها

کارتها 2 کارکرد مختلف دارند:

نخست: عددِ روي هر کارت، نشانگرِ تعداد گرگينه هايي است که به دنبال شخصيت مربوطه، وارد دهکده شده اَند. هرچه شخصيت، قدرتمندتر باشند، گرگينههاي بيشتري را به دنبال خود ميکشانَد (هرکه باماَش بيش، برفاَش بيشتر)!

 

دوّم: هر کارت، نشانگرِ شخصيتي است با توانايي و قابليتِ خاصّ خودش! هر شخصي که در دهکدهي شما باشد، يکي از اهاليِ دهکدهي شما محسوب ميشود. بعضي از اشخاص، درحاليکه صرفاً دارند از دهکدهي شما عبور ميکنند (يعني وقتي که کارتِشان را از ستون کارتها ميکِشيد)، به شما کمک خواهند کرد. برخي از اهالي نيز وقتي که سکونتِشان در دهکدهي شما «رسمي» و «عَلَني» ميشود (يعني وقتي که کارتِشان در دهکده شما «رو» ميشود، درحاليکه برخي از کارتها هنوز «رو» نشدهاند)، ميتوانند به شما کمک کنند. بر عهدهي شماست که کشف کنيد چهکساني در دهکدهي شما ساکناَند و آنهايي را که گرگينه ها را بيشتر به دنبال خود ميکشانند، از دهکده بيرون کنيد!

روند بازی:

بازی به شکل نوبتی و در جهت ساعتگرد انجام ميشود و اوّل از همه، بازيکن آغازکننده، بازی ميکند! در نوبتتان، يکي از اين 3 عمليات را انجام ميدهيد:

يک کارت از ستون کارتها برميداريد...

يا

يک کارت از ستون کارتهاي سوخته برميداريد...

يا

تقاضاي سَرشُماري ميکنيد...

 

برداشتنِ کارت از ستون کارتها

اگر کارتِ بالاييِ ستون کارتها را برداشتيد، يکي از اين 2 عمليات را انجام دهيد:

1) کارت را بسوزانيد.(به سمت «رو» بر روي ستون کارتهاي سوخته قرار دهيد)!

اگر کارت، يک نشان در خود داشت، ميتوانيد از قابليت ويژهاَش استفاده کنيد.

 

يا

2) يک يا چند کارت خود را با کارتي که کشيدهايد، مُعاوضه کنيد.

کارت (يا کارتهاي) «سوزانده شده» را «به رو» در ستون کارتهای سوخته و کارت جديد را «به پشت» در جاي (يا يکي از جاهاي) خاليشده در دهکدهي خود بگذاريد. قوانين مربوط به «سوزاندن بيش از 1 کارت» را ميتوانيد در صفحه ی بعد بخوانيد.

 

برداشتن کارت از ستون کارتهای سوخته

اگر کارتِ بالاييِ ستون کارتهاي سوخته را برداشتيد:

يک يا چند کارت خود را با کارتي که برداشتهايد، معاوضه کنيد.

کارت (يا کارتهاي) «معاوضه شده» را «به رو» داخلِ ستون کارتهاي سوخته و کارت جديد را نيز «بهرو» در جاي (يا يکي از جاهای) خالي شده در دهکده ی خود بگذاريد.

تقاضای سرشماری

اگر 4 کارت و يا کمتر در دهکده ی خود داشته باشيد، ميتوانيد تقاضاي سرشماري کنيد (بايد در نوبت خود، به جای اينکه کارت بکِشيد، بگوييد «سرشماری»). با اين کار، در همان لحظه، نوبت شما به پايان ميرسد. بقيه ی بازيکنان، هر کدام، يک نوبتِ ديگر بازي ميکنند (البته ديگر کسي نميتواند تقاضاي سَرشُماري کند) و سپس دوُر بازی به پايان ميرسد.  وقتی که در نوبتتان، تقاضای سرشماری ميکنيد، ديگر به هيچ وجه نميتوانيد هيچ عمليات ديگري انجام دهيد.

سوزاندن بيش از 1 کارت

به شرطی ميتوانيد 2 يا چند کارت را همزمان بسوزانيد که همه ی آنها «هم سان» باشند (عددشان يکی باشد). پيش از سوزاندن اين کارتها، همهشان را به جلو بکشيد و اگر برخي از آنها هنوز «رو» نشده اند، آنها را «رو» کنيد. کارت جديد را در يکي از جاهای خالي شده در دهکده ی خود بگذاريد. به هيچ وجه نميتوانيد کارت جديد را به عنوان «يکي از اين کارتهای هم سان»، در اين نوبت، بسوزانيد!

اگر بعضی از کارتهايی که به جلو کشيده ايد، با بقيه هم سان نباشند، بايد همه ی اين کارتها را به سرِ جايشان و «به پشت» برگردانيد (حت آنهايی را که قبلاً «به رو» بوده اَند)! کارت جديد را هم بايد در همان حالتي که برداشته ايد ( پشت يا رو) به ابتدا و يا انتهای دهکده ی خود اضافه کنيد!

اگر بيش از 2 کارت «غيرهم سان» را به جلو کشيده باشيد، علاوه بر کارتي که در ابتدا از يکي از ستون کارت ها برداشته ايد، بايد 1 کارت اضافي هم از «ستون کارتها» کشيده و بدون آنکه آن را برگردانيد، به ابتدا يا انتهاي دهکدهتان اضافه کنيد! (اگر کارت اضافي « به پشت » است، اجازه نداريد آن را ببينيد.) درواقع در اين حالت، 2 کارت جديد به دهکده تان اضافه می شود.

 

قابليتهای ويژه

هر کارت، يک قابليت ويژه دارد. برخي از اين قابليتها، وقتي که کارت «به رو» در دهکده ی شما نشسته باشد، برخي ديگر، وقتي که کارت، بلافاصله پس از کشيده شدن، «به رو» داخل ستون کارتهاي سوخته گذاشته ميشودو برخي در زمان امتيازشُماري در پايان دوُر بازی و برخي نيز در زمان امتيازشماری در پايان بازی، اگر «به رو» باشند، فعّال ميشوند. بيشتر قابليتهای کارتها انتخابی هستند.

اجازه نداريد از قابليتِ کارتهايي با نماد، وقتی که اين کارتها از ستون «کارتهای سوخته» کشيده ميشوند، استفاده کنيد.

در مورد قابليتهايي که به شما امکان ميدهند نگاهي به کارتهاي «رو-نشده» بيندازيد، کارتها را مخفيانه و دور از چشمِ رقبا ديد بزنيد! اگر کارتي را که «رو» شده با استفاده از توانايي هاي ويژه برخي کارت ها، بدزديد يا حرکت دهيد و جابهجا کنيد، آن کارت پس از حرکت کردن و جابه جا شدن نيز همانطور «به رو» باقي ميماند. کارتهايي که توسط قابليت کارت 2 «حکيم»، 90 درجه چرخيده اند، در صورت تعويض، به همان حالت 90 درجه وارد دهکده ی جديد ميشوند.

حق نداريد در نوبتي که تقاضای سرشماری ميکنيد، از قابليت هيچ کارتي استفاده کنيد! از آنجا که -به طورِ معمول- نميتوان کارتهای «رو-نشده» را نگاه کرد،در صورت لزوم، دفترچه ی «توضيحات قابليتهای ويژه ی کارتها» را که در جعبه بازی قرار دارد، در دسترس بازيکنان قرار دهيد.

جای کارتها

وقتي که کارتی را نگاه کرديد، آن را به جای قبلي اش برگردانيد!

هر کارتي را که از ستون هاي کارت ها بر مي داريد، به همان حالت در دهکده خود قرار دهيد. اگر «به رو » هستند، « به رو » و اگر « به پشت » هستند، « به پشت » در دهکده شما قرار مي گيرند و در مواردي که کارتي جانشين کارتي ديگر ميشود، کارت جديد بايد دقيقاً در جاي کارت قبلی و با همان حالت (پشت يا رو) قرار بگيرد! وقتي که يک کارت با چند کارت مُعاوضه ميشود (سوزاندن بيش از 1 کارت)، کارت جديد بايد در جاي يکي از کارتهای قبلي قرار بگيرد. سپس بقيه ی کارتها به هم نزديک شده و جاهاي خالی بين آنها پر ميشود.

 

تمام شدن کارتهای يک دهکده

 

کارتهای 2 « حکيم » و 8 « قاتل » از نسخه ی سکه ميتوانند باعث شوند تا شما از شر همه ی کارتهای دهکده تان خلاص شويد. اگر شما در ابتدای نوبتتان کارتی در دهکده تان نداشتيد، ميتوانيد يک کارت از «ستون کارتها» بکشيد که از قابليتاش استفاده کنيد و يا آنرا بسوزانيد و يا تقاضاي سرشُماري کنيد، در اين حالت، شما نميتوانيد از کارتهايي که قابليتشان در تقابل با دهکده ی شما هستند، استفاده کنيد.

اگر شما در هنگام امتيازشماری، کارتي در دهکدهتان نداشته باشيد، امتياز آن دوُر شما، صفر ميشود.

 

پايانِ يک دور و امتيازشماری

 

بازی وقتی به پايان ميرسد که يکي از بازيکنان، تقاضاي سرشماری کرده و سپس بقيه ی بازيکنان، هرکدام، يک نوبت اضافي بازي کرده باشند، يا اينکه ستون کارتها «خالي» شده باشد! (همچنين ممکن است بازيکني اعلام سرشماري کند و ساير بازيکنان بدليل خالي شدن «ستون کارتها» نتوانند يک نوبت اضافي بازی کنند و بازي به پايان برسد! )

کارتهايي که در زمان امتيازشماري در دهکدهي شما «به رو» هستند را بر روي هم در کناري قرار دهيد و سپس ساير کارتهاي «به پشت» دهکدهتان را رو کنيد. با اين کار کارتهايي که قابليتشان در صورت «به رو» بودن در دهکده ی شما، فعال ميشوند، از ساير کارتها قابل تشخيص ميشوند.مثل «دست و دل باز » و «گرگی» (از نسخه ی سکه ) و «شر خر» و « آدم کوچولو» (از نسخه ی خنجر)

نسخه ی سکه: ابتدا بازيکناني که کارت رو شدهي 0 «دست و دل باز» را در دهکدهشان دارند امتيازشماری را آغاز ميکنند و اين کار از بازيکنی که «علامت سکه» را دراختيار دارد و يا شروع کنندهي بازي بوده، آغاز و سپس به ترتيب عقربه هاي ساعت برای ساير بازيکنان ادامه پيدا ميکند. کارت 13 «گرگي» بعد از کارت 0 «دست و دل باز» ، قابليتاش بررسي و اجرا ميشود.

نسخه ی خنجر: هر بازيکن، قابليت کارتهاي رو شدهي 0 «شر خر»، سپس 2 «آدم کوچولو» و در نهايت 13 «پشمالو» را که در دهکدهشان دارند، اجرا ميکنند و هميشه محاسبهي امتيازهاي کارتهاي بازي و اجراي قابليتهاي آنها در اين مرحله، از کمترين به بيشترين مقدار و از بازيکني که «علامت خنجر» را دراختيار دارد و يا شروع کنندهي بازي بوده، آغاز ميشود.

 

امتياز هر دور شما، عبارت است از «مجموع اعداد روی کارتهای باقيمانده ی دهکده ی شما»

 

البته اگر شما تقاضاي سرشماري کرده و کمترين «مجموع» را داشته باشيد (حتي مشترکاً با بازيکن يا بازيکناني ديگر)، امتيازِ دوُر شما «0» خواهد بود. امّا اگر تقاضاي سرشماری کرده باشيد و «مجموع»تان از همه کمتر نباشد، علاوهبر مجموع اعداد خودتان، 10 امتياز ديگر نيز ميگيريد!

امتيازِ هر دور بازيکنان را در اپليکيشن «دفترچه امتيازشماری» ثبت کرده و به امتيازات دوُرهاي قبليشان اضافه کنيد. اين کار، به بازيکنان امکان ميدهد که در هر دوُر از بازي بتوانند مجموع امتيازاتِ خودشان را با امتيازِ ديگران مقايسه کرده و براي اقدامات بعديشان، بهتر و استراتژيک تر تصميم بگيرند.

«علامتِ نقره ای» را در وسط ميز و در سمت بازيکني که کمترين امتياز را در اين دور گرفته قرار دهيد. اگر اين بازيکن خودش تقاضاي سرشماری کرده و حالا کمترين امتياز را نيز دارد (يعني از سرشماری، سربلند بيرون آمده!)، علاوه بر اينکه امتيازاتش در اين دوُر «0» محسوب مي شود، «علامتِ نقره اي» را نيز در اختيار مي گيرد و آن را جهت استفاده در دوُر بعد در کنار دهکده خود قرار مي دهد. (علامت سکه در جهت تصوير گرگ و علامت خنجر به نحوي که به سمت بازيکن بعدي اشاره کند، در مقابل آن بازيکن قرار مي گيرد.) او در دوُر بعد مي تواند از قابليت خاص آن علامت استفاده کند. اما اگر تقاضاي سرشماری را بازيکن ديگري کرده باشد نه خودش، کمترين امتيازش در دفترچه امتياز به همان مقدار ثبت مي شود و نمي تواند «علامتِ نقره اي» را در اختيار بگيرد و علامت در سمتش در وسط ميز باقي مي ماند، تا اين بازيکن فقط آغازکننده دور بعد بازی باشد.

 

اگر دو يا چند بازيکن، در کمترين مجموع اعداد، مساوی بودند، بازيکني که «علامت نقره اي» را در دور قبلي در اختيار داشته ( با اعلام سرشماری «علامت نقره ای» را بدست آورده)، آن را پيش خود نگه مي دارد. اگر بازيکني که «علامتِ نقره اي» را در اختيار داشته، جُزوِ «مُساويشدگان» نباشد، از بين بازيکناني که امتياز مساوي دارند، آنکه -از سمت چپ- به بازيکن آغازکننده نزديکتر است، آغازکننده بازي در دور بعدی مي شود و «علامتِ نقره ای» را در وسط ميز، در مقابل خودش به نشان آغازکننده دوُر بعد قرار مي دهد.( توجه کنيد چون تقاضاي سَرشُماري توسط خودش نبوده ، «علامت نقره ای » را در اختيار نمي گيرد).

آغاز دور جديد

 

مثل دور اوّل، کارتها را بُر زده، 20 کارت جدا کرده و به هر بازيکن، 5 کارت بدهيد (اگر کمتر از 4 بازيکن در بازي هستند، به همان ترتيب که گفته شد، کارتهاي اضافي را حذف کنيد). «ستون کارتها» را در وسط ميز بازي گذاشته و با «رو» کردن يکي از کارتها، در کنار ستون کارتها، «ستون کارتهای سوخته» را نيز تشکيل دهيد. هر بازيکن، مخفيانه، نگاهي به 2 تا از کارتهای «دهکده»ی خود مياندازد. بازيکني که علامت «سکه» يا « خنجر» را پيشروي خود دارد، بازی را آغاز ميکند.

 

علامتهای سکه و خنجر

 

اگر شما، تقاضاي سرشماري کرده و از سرشماري، سربلند بيرون آمده و«علامتِ سکه» را به چنگ آورده باشيد، ميتوانيد بعنوان بخشي از نوبت بازيتان، سکه و يک کارت از يکي از دهکده ها را برگردانيد. فقط يکبار از اين قابليت در آن دوُر بازي ميتوانيد استفاده کنيد و نميتوانيد در همان نوبتی که از قابليت سکه استفاده کردهايد، تقاضاي سرشُماري کنيد.

 

اگر شما، تقاضاي سرشماری کرده و از سرشماری، سربلند بيرون آمده و «علامتِ خنجر» را به چنگ آورده باشيد، ميتوانيد بعنوان بخشي از نوبت بازيتان، خنجر را بچرخانيد ( بصورتيکه نوک خنجر در جهت مخالف قرار بگيرد)، همچنين مي بايست خنجر را به پشت برگردانيد تا مشخص شود از قابليتاش استفاده کردهايد. با اين کار، نوبت بازي در خلاف جهتي که در جريان بوده، دنبال ميشود. بازي در جهت عقربه های ساعت آغاز ميشود و استفاده از قابليت خنجر، جهت نوبت بازي را به خلاف عقربه های ساعت تغيير ميدهد. فقط يکبار از اين قابليت در آن دوُر بازي ميتوانيد استفاده کنيد و نميتوانيد در همان نوبتي که از قابليت خنجر استفاده کردهايد، تقاضای سرشماری کنيد.

در بازي 2 نفره، استفاده از قابليت خنجر، سبب ميشود که نوبت بازيکن مقابل رد شود، در اين مدل بازي هم نميتوانيد در همان نوبتي که از قابليت خنجر استفاده کردهايد، تقاضاي سرشُماري کنيد.

علامت خنجر، براي تغيير جهت نوبت بازي، در زمانيکه از قابليت کارت شماره 11 «معکوس کننده» استفاده ميشود نيز کاربرد دارد. در اين حالت، بازيکني که کارت 11 را بازي کرده، بايد علامت خنجر را در جهت مخالف بچرخاند تا جهت نوبت بازي عوض شود.

 

پايان بازی

بازی، پس از 4 دوُر، به پايان ميرسد. از آنجا که امتيازات بازی اصولاً منفی هستند، بازيکنی که «کمترين امتياز» را داشته باشد، برنده ی بازی خواهد بود! در صورت تساوی، بازيکني که «علامت نقره ای» را در اختيار داشته باشد، برنده ی بازی خواهد بود.اگر دارنده ی «علامت نقره ای» ، جزو «مُساوی شدگان» نباشد، بازيکني برنده است که -از سمت چپ- به دارندهي علامت، نزديکتر باشد.

 

به خاطر سپردن کارتها

 

عنصر «حافظه»، يکي از عناصرِ مهمّ بازي «سيلور» است و شما نياز داريد که کارتهاي «رو-نشده» را به خاطر بسپاريد. يکي از روشها پيشنهادی براي به خاطر سپردنِ کارتها، اين است که عددِ آنهايي را که ميدانيد چه کارتهايي هستند، از چپ به راست براي خود تکرار کنيد؛ مثلاً اگر 3 کارت سمت چپ دهکدهي خود را ديدهايد و مثلاً اگر آنها 1، 8 و 1 هستند، چندبار زيرِلب -و بدون آنکه ديگران بشنوند- تکرار کنيد «يک، هشت، يک»! ضمناً توجه داشته باشيد که از بين بردنِ تمرکز ديگران -مثلاً با گفتنِ اعدادِ بيربط، با صداي بلند- و اجازه ندادن به آنها براي به خاطر سپردن کارتهايي که ديدهاند، اصولاً روشِ منصفانه و جوانمردانه ای نيست!

ترکيب نسخه های بازی

شما مي توانيد با ترکيب و جا به جا کردن کارتهاي نسخه های مختلف از بازی سيلور، مدلهاي متفاوت و جديدتري از اين بازي را تجربه کنيد. براي انجام اين کار کافي است، تمامي کارتهاي هم شماره در يک نسخه از بازي را با کارتهاي هم شماره در نسخه ديگر جا به جا کنيد. فقط توجه کنيد که بايد دو کارت از 0 و 13 و چهار کارت از 12 - 1 در بازی داشته باشيد.

يک روش جالب در مدل بازی ترکيبی مي تواند اين باشد که به بازنده بازی قبلی اجازه دهيد تا به انتخاب خودش، کارتها را از بين نسخه های ديگر، براي بازی بعدی انتخاب کند. بازي«سيلور» يک بازی مستقل و در عين حال ترکيبي است. نسخه های ديگري از اين بازي در آينده عرضه خواهند شد که همچنان شما مي توانيد به تنهايي و يا با ترکيب کردن آن با نسخه های قبلي، آن ها را بازی کنيد.

 

محصولی از گروه تولیدی گیم باز

بازی فکری سیلور باندل سکه | Silver Coin + Silver Dagger

ویژگی های محصول
ابعاد: 21.5*16*6 (طول*عرض*ارتفاع)
امتیاز بازی در BGG: 7.8 از 10
درجه پیچیدگی و سختی بازی: نیمه سبک (2 از 5)
موجود : در انبار کرج
مکانیزم های بازی: Hand Management- Set Collection- Take That
تعداد بازیکنان: 2 تا 4 بازیکن
مدت زمان بازی: 30 الی 60 دقیقه
گروه سنی: 8 سال به بالا
برند گیم باز
کد محصول 6211064
وزن 600 گرم

نقد و بررسی بازی فکری سیلور باندل سکه | Silver Coin + Silver Dagger

این بار بازی SILVER خنجر و سکه تولیدشده توسط گروه "گیم باز".

 

________________________

🔴 جعبه و مقسم بازی: جعبه بازی یک جعبه هارد باکس خوش ساخت و مقاوم هست که در اون به شکل مکشی باز و بسته میشه. جعبه روکش سلفون مات همراه با روکش یو وی موضعی داره که به خوبی انجام شده. چاپ تصاویر خوش رنگه و تا حد خوبی تیزه. گرافیک مورد استفاده برای جعبه هم بسیار درست و زیبا انجام شده. مقسم بازی یک مقسم پلاستیکی هست که در بازی هایی مثل کرو و سیلور این گروه دیده میشه که اساسا برای سیلورهای تولید شده توسط گیم باز تولید شده. این مقسم خیلی مقاوم و با کیفیت تولید شده و کاملا درست و کاربردی طراحی شده و به خوبی در جعه فیکس میشه.

________________________

🔴دفترچه راهنما: دفترچه راهنمای بازی از کاغذ گلاسه تولید شده و خیلی خوب صحافی شده. کیفیت چاپ بالایی داره و رنگ ها زنده و طرح ها و نوشته ها تیز هستن. گرافیک مورد استفاده برای دفترچه های بازی خیلی خوب و درسته اما به نظر لازم داره یک جلد هم برای دفترچه ها طراحی میشد که حس بهتری منتقل میکرد. متن دفترچه از نظر نگارشی درست و قابل فهم به نظر میرسه هر چند که شنیده شده متن دفترچه مشکلاتی هم داره . چون دفترچه هارو به شکل کامل مطالعه نکردم نمیدونم چقدر این صحبت درسته.

________________________

🔴 کارت ها: کارت های بازی ضخامت معقول و خوبی داره. همه هم اندازه و تمیز برش خورده که در بعضی موارد کمی له شدگی پشت کارت وجود داره. کارت ها سوسه نداره و به سبک ذهن زیبا سلفون کشی شده که سلفون مات در روی کارت و سلفون براق در پشت کارت دیده میشه که هنوز هم دلیلش نامعلومه برای بنده. خوش بختانه اختلاف رنگی پشت کارت ها وجود نداره که باعث تمایز بشه. فارسی سازی کارت ها با فونت و گرافیک مناسب انجام شده. چاپ کارت ها خوش رنگ و اکثرا تا حد خیلی خوبی تیزه اما بعضی از طرح ها کمی تار هستن.

________________________

🔴توکن ها: بازی چهار عدد توکن مقوایی هم داره که کیفیت مغزی خیلی خوبی دارن اما لمینیت اونها خیلی تعریفی نداره. برش این توکن ها تقریبا تمیز همراه با کمی براده در لبه ها انجام شده و طرح اون ها هم خوش رنگه اما مقداری تاره.

________________________

🔴 سکه و خنجر: بازی یک عدد سکه و یک عدد خنجر فلزی داره. کیفیت سکه بازی خیلی خوبه چرا که هم وزن خیلی خوبی داره و هم طرح اون به خوبی قالبگیری و تزریق شده. برای خنجر بازی هم با اینکه از فلز مشابهی با سکه استفاده شده اما تمیز قالبگیری نشده و به خاطر طراحی ای که داره به نظر شکننده هم میرسه و نقاط اضافه و تیزی هم روی اون مشاهده میشه.

________________________

🔴جمع بندی: گیم باز گروه پر کار و خوبیه و محصولات پرطرفدار و خوبی تولید میکنه. به نظر میرسه هنوز سری سیلور پرطرفداره و سیلور های جدید تری هم در راهه. برای این گروه آرزوی موفقیت میکنم.

________________________

🔴 پ.ن : نقد های انجام شده فقط در مورد کیفیت تولید بازی هست و هیچگونه تایید یا ردی بر محتوای گیم پلی و فرهنگی بازی نیست .

 

نقد سختگیرانه توسط گروه تولیدی دایورژن بردگیم (لینک ارجاع)

نظرات کاربران درباره بازی فکری سیلور باندل سکه | Silver Coin + Silver Dagger

نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد بازی فکری سیلور باندل سکه | Silver Coin + Silver Dagger نظر می دهد.

ارسال نظر درباره بازی فکری سیلور باندل سکه | Silver Coin + Silver Dagger

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب های مرتبط با بازی فکری سیلور باندل سکه | Silver Coin + Silver Dagger

بازی فکری سیلور باندل سکه و خنجر Silver dagger Silver Coin سیلور باندل سکه سیلور بازی سیلور
طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید